Regulamente

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA (descarca pdf)

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Regulamentul de organizare si functionare al Liceului Teoretic Periam cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea unitătii de invătămint, in conformitate cu Legea invătămintului nr. 84/1995,republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

 

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie , pentru personalul de conducere, indrumare, control, didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii si părintii care vin in contact cu unitatea de invătămint.

 

Art.3 in incinta unitătii de invătămint sunt interzise, potrivit legii, crearea si functionarea oricăror

formatiuni politice, organizarea si desfăsurarea activitătilor de propagandă politică si prozelitism religios, orice formă de activitate care incalcă normele convietuirii so ciale, care pun in pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA UNITĂŢII DE iNVĂŢĂMiNT

Art.4. Unitatea scolara organizează cursuri de zi in doua schimburi dupa cum urmeaza

-          nivel prescolar- orar i program normal i 8- 13

                                           program prelungit i 13- 18 pentru a veni in sprijinul parintilor care                                     lucreaza

-          nivel primar- dimineata- claseleI, II i 1.08- 08,45

2.09-9,45

3.10,05-10,55

4.11,10-11,55

                                 -dupa amiaza- clasele III, IV
                                                        1.12,15-13

                                                        2.13,15- 14

                                                        3.14,20- 15,05

                                                        4.15,20-16,05

                                                        5.16,20- 17,05

       - nivel gimanazial si liceal i dimineata i clasele VIII i XII i 
                                                         1.07,30 i 08,20

                                                         2. 08,25 i 09,15

                                                         3. 09,20 i 10,10

                                                         4. 10,20 i 11,10

                                                         5. 11,15 i 12,05

                                                         6. 12,10 i 13,00

                                                         7. 13,15 i 14,05

                                                  - - după-amiaza i clasele V i VII i
                                                        1. 13,15 i 14,05

                                                        2. 14,10 i 15,00

                                                        3. 15,10 i 16,00

                                                        4. 16,05 i 16,55

                                                        5. 17,00 i 17,50

                                                        6. 17,55 i 18,45

Planul de scolarizare se propune de catre Consiliul de administratie al scolii si se aplica dupa aprobarea acestuia de catre MEdC.

inscrierea la o alta scoala se face in urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal si se aprobă de către consiliul de administratie al unitătii de invătămint la care se solicită inscrierea, in limita planului de scolarizare aprobat, după asigurarea scolarizării elevilor aflati in aria de cuprindere a scolii respective.

Cadrele didactice, cu sprijinul autoritătilor locale si al serviciului de evidentă a populatiei, au obligatia de a face, anual, recensămintul copiilor de 6 / 7 ani din zona arondată.

 

Art.5  Prezenta este obligatorie la fiecare oră de curs. După inceperea cursurilor, accesul in scoală se face numai cu aprobarea cadrului didactic de serviciu.

 

Art.6.La inscrierea in ciclul gimnazial, continuitatea studiului limbilor moderne se asigură in functie de oferta educatională a Consiliului pentru Curriculum..

 

Art.7.La nivelul scolii se organizeaza serviciul pe scoala al cadrelor didactice,cu atributii specifice stabilite:

-          Profesorii/invătătorii vor avea in vedere măsurile necesare cresterii sigurantei si asigurării climatului pentru desfăsurarea in bune conditii a procesului educativ.

-          Accesul persoanelor la secretariat este permis intre orele 12 i 14.

-          Accesul persoanelor străine este permis după orarul afisat numai după efectuarea procedurilor de verificare.

-          Prezenta la scoală este la 7,15/13,00

-          Supraveghează pauzele elevilor, verifică prezenta elevului de serviciu la poartă.

-          Asigură ordinea si disciplina in incinta scolii

-          Se implică in rezolvarea problemelor curente.

-          Verifică starea de curătenie a claselor, preia si predă cataloagele la inceputul si la sfirsitul activitătii. Seara profesorul de serviciu inchide cataloagele in casa de fier, iar cheia se predă la femeia de serviciu.

-          Atrage atentia cadrelor didactice să semneze condica

-          Răspunde de intrarea la timp la ore atit a elevilor, cit si a profesorilor

-          Se ocupă de suplinirea profesorilor absenti in ziua respectivă, găsind solutii

-          Completează caietul profesorului de serviciu.

-          Coordonează evacuarea scolii in caz de urgentă.

 

Art. 8 Elevul de serviciu pe scoală are următoarele indatoriri:

        -Dirigintele răspunde de programarea elevilor de service in ordine alfabetică și le va face instructajul

-          Este prezent la școală la ora 7,15/13,00

-          Sună de intrare și ieșire conform programului

-          Nu părăsește locul rezervat elevului de serviciu

-          Permite accesul persoanelor la secretariat conform orarului  cu publicul intre orele 12.00-14.00

-           Elevul de serviciu este obligat să-și recupereze materia, predată in acea zi.

-          Dacă elevul refuză să facă de serviciu, i se va scădea nota la purtare cu 1 punct.

-          in cazul absențelor motivate in ziua de serviciu, acesta va fi preluat de următorul elev

-          Anunță profesorul de serviciu, dacă apar probleme.

 

Art.9.Constituirea catedrelor se face pe specialitati de catre directorul unitatii,cu consultarea sefilor de catedra si se aproba in Consiliul de administratie. Catedrele vacante se comunica la ISJ in vederea scoaterii lor la concurs sau ocuparii prin transfer sau suplinire

 

Art.10. La nivelul scolii vor functiona,cu atributiile prevazute de lege urmatoarele comisii:

-Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie;

-Comisia pentru Curriculum

-Comisia pentru elaborarea ROI

-Comisia dirigintilor

-Comisia pentru elaborarea orarului

-Comisia pentru protectia muncii

-Comisia  de protectie civilă si PSI

-Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare

- Comisia de sănătate si securitate in muncă

- Comisia de acordare a burselor si ajutoarelor ocazionale

- Comisia de incheiere a situatiei scolare si de verificare a cataloagelor

- Comisia pentru ocuparea unui post vacant

- Comisia activitătilor extrascolare si extracurriculare

- Comisia de frecventă si notare ritmică

- Comisia pentru educatie rutieră

- Comisia de inventariere anuală a patrimoniului

- Comisii metodice: educatoare, invătători, limba si literature romină, limbi moderne, stiinte, om si societate.

 

Art.11..Atributiile angajatilor scolii sunt consemnate in Fisa postului, pe baza ei se fac aprecierile anuale de catre sefii de compartimente/catedre si se valideaza de catre Consiliul de administratie.

 

Art.12.Decizia de numire a dirigintilor se face de către director ,in functie de rezultatele obtinute de profesori in activitatea educativa,de tinuta morala a acestora,de priceperea si responsabilitatea pe care o manifesta și de continuitate.

 

Art.13.Consiliul reprezentativ al parintilor si comitetele cetatenesti de parinti la nivelul claselor se organizeaza si isi desfasoara activitatea in conformitate cu R.O.F.U.I.P si a hotararilor proprii.

 

Art.14.Consiliul reprezentativ al parintilor poate organiza activitati in favoarea si in folosul scolii,cu acceptul sau la solicitarea Consiliului de administratie,dar acestea sa fie in concordanta cu legile in vigoare si cu R.O.F.U.I.P.

 

CAPITOLUL III

CONDUCEREA SCOLII

 

Art.15. Conducerea unitătilor de invătămint preuniversitar este asigurată in conformitate cu prevederile Legii invătămintului nr.84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

 

Art.16. Directorul exercită conducerea executivă a unitătii de invătămint, in conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotăririle Consiliului de administratie al unitătii de invătămint, precum si cu alte reglementări legale.

 

ART.17.Directorul scolii poate delega sarcini si responsabilitati altor persoane angajate ale scolii,pe perioade limitate de timp sau pe durata exercitarii functiei

 

Art.18.Directorul poate intreprinde actiuni din initiativa proprie sau poate aproba desfasurarea unor actiuni sau activitati,cu respectarea legislatiei invigoare si cu obligatia de a informa Consiliul de administratie.

 

Art 19.a)Consiliul de administratie este constituit din 9 i 11 persoane si are structura in conformitate cu R.O.F.U.I.P.Membrii sunt desemnati de catre Consiliul profesoral

b)Consiliul de administratie se intruneste lunar in sedinta de lucru.Directorul poate convoca sedinte de lucru de cate ori considera ca este necesar.

 

Art.20.Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul organizatoric si administrativ.Hotararile Consiliului de administratie sunt obligatoroii daca nu incalca prevederile legale

 

Art.21. a) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practică, cu norma de bază in unitatea de invătămint respectivă, titular si suplinitor si are rol de decizie in domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unitătii de invătămint este obligat să participe la sedintele consiliului profesoral, atunci cind se discută probleme referitoare la activitatea acestuia si atunci cind este

invitat, absentele nemotivate constituindu -se in abateri disciplinare.

b)La sedintele consiliului profesoral, directorul invită, in functie de tematica dezbătută, reprezentanti desemnati ai părintilor, ai consiliului elevilor, ai autoritătilor locale si ai partenerilor sociali.

 

CAPITOLUL IV

CURRICULUM

Art.22.Comisia pentru curriculum cuprinde reprezentantii catedrelor

Art.23. in cadrul unităti de invătămint, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline inrudite sau pe arii curriculare.Astfel se constit uie:Comisia invatatorilor,Comisia Om și societate, Comisia profesorilor de stiinte,Comisia Limbă și comunicare, Comisia educatoarelor.

Art.24. a) Şeful comisiei metodice răspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.

b) Şeful comisiei metodice are obligatia de a elabora Planul managerial propriu, de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs, in special la profesorii debutanti, la cei nou veniti, sau la cei in activitatea cărora se constată disfunctii in procesul de predare -invătare sau in relatia profesor -elev.

c)Seful comisiei metodice propune Consiliului de administratie calificativele anuale ale membrilor catedrei si avizează optionalele

d) Şedintele comisiei metodice se tin lunar, după o tematică aprobată de directorul unitătii de invătămint, sau ori de cite ori directorul ori membrii comisiei consideră că este necesar.

 

Art.25.Fiecare cadru didactic intocmeste planificarile anuale si semestriale la disciplina pe ca re o

preda,conform programei scolare si a disciplinei respective

 

Art.26.La nivelul catedrelor se elaboreaza oferta educationala a fiecarei catedre,planuri de dezvoltare si modernizare a cabinetelor si laboratoarelor,inventarul materialului didactic, precum si necesarul de mijloace de invatamant.

 

Art.27.In fiecare colectiv de catedra se studiaza si se dezbat,pana la inceputul fiecarui semestru,planurile de invatamant,programele scolare,oferta de manuale,etc.si se stabilesc:

-esalonarea materiei din programa scolara pentru disciplinele din t runchiul comun;

-manualul/manualele din care se va lucra;

-programul cabinetelor si laboratoarelor;

-propunerile catedrei pentru Curriculum la decizia scolii(ce vor fi aprobate in Consiliul profesoral pentru a fi cuprinse in oferta scolii)

-metodologii de evaluare ;

-oferta educationala pe disipline de invatamant/clase de elevi;

 

Art.28.Consiliul pentru curriculum intocmeste proiectul curricular al scolii,il inainteaza spre aprobare Consiliului profesoral si stabileste forma definitiva de prezentare a acestuia elevilor si gestioneaza optiunile elevilor

 

Art.29.Comisia dirigintilor stabileste programul cadru al activitatilor educative si il supune spre aprobare consilierului educativ

Art.30 a) invătătorul/dirigintele isi proiectează si isi desfăsoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unitătii de invătămint si in acord cu particularitătile educationale ale clasei respective.

b) invătătorul/dirigintele intocmeste, după consultarea profesorilor clasei, a părintilor si a elevi lor planificarea semestrială si anuală, care va cuprinde componentele activitătii educative, in acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi.

 

Art.31. invătătorul/dirigintele are următoarele atributii:

a) coordonează activitatea consiliului clasei;

b) numeste, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; ii repartizează sarcini si organizează, impreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;

c) colaborează cu toti profesorii clasei si, după caz, cu consilierul scolar, in vederea armonizării influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;

d) preia, pe bază de proces -verbal, sala de clasă in care isi desfăsoară activitatea elevii cărora le este diriginte si răspunde de păstrarea si modernizarea acesteia ;

e) prezintă, elevilor si părintilor, prevederile regulamentului intern;

f) organizează, impreună cu consilierul scolar, actiuni de orientare scolară si profesională;

g) informează elevii si pe părintii acestora cu privire la prevederile lega le, referitoare la testările nationale,la admiterea in licee si in scoli de arte si meserii.

h) urmăreste frecventa elevilor, cercetează cauzele absentelor unor elevi si informează familia elevului,săptăminal;

i) motivează absente le elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical scolar sau, după caz eliberate de medicul de familie, precum si in baza cererilor personale, motivate, ale părintilor, max. 2 ori 3 zile pe semestru

j) analizează, periodic, situatia la invătătură a elevilor, monitorizează indeplinirea indatoririlor scolare de către toti elevii, initiază cu consiliul clasei programe de consultatii cu părintii;

k) sprijină organizarea si desfăsurarea activitătilor elevilor in afara clasei si a uni tătii de invătămint;

l) informează, in scris, familiile elevilor, in legătură cu situatiile de corigentă, sanctionări disciplinare, neincheierea situatiei scolare sau repetentie;

m) stabileste, impreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev si prezintă in scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decit 7,00, pentru elevii care au săvirsit abateri grave ;

n) felicită, in scris, părintii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele exceptionale ob tinute de copiii lor la invătătură sau in cadrul activitătilor extrascolare; inminează elevilor diplome si premii la festivitatea organizată la sfirsitul fiecărui an scolar;

o) organizează intilniri si discutii cu părintii, care se pot desfăsura pe grupe, individual sau in plen, se consulta cu acestia in legătura cu cauzele si măsurile care vizează progresul scolar al copiilor lor si -i informează pe acestia despre absentele si comportamentul elevilor, despre potentialele situatii de corigente, de aminare a incheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare,

p) propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

q) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sanctiunile prevăzute in prezentul regulament;

r) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităti in cluburi si asociatii sportive, cultural-artistice si stiintifice, in afara unitătii de invătămi nt;

s) completează catalogul clasei si răspunde de exactitatea datelor inscrise si de starea fizică a acestuia;

t) calculează media generală semestrială si anuală a fiecărui elev, stabileste clasificarea elevilor la sfirsitul anului scolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor si a distinctiilor, consemnează in carnetele de elev mediile semestriale si anuale.

u) proiectează, organizează si desfăsoară activităti educative, de consiliere si de orientare scolară si profesională, in functie de particularitătile colectivului de elevi;

v) prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfirsitul semestrului/anului scolar.

 

 

CAPITOLUL V

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII. EVALUAREA ELEVILOR

 

Art. 32. in baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, scoala va elabora si adopta regulamentul de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii.

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii are următoarele atributii:

a) elaborează si coordonează aplicarea procedurilor si activitătilor de evaluare si asigurare a calitătii, aprobate de conducerea unitătii scolare, conform domeniilor si criteriilor prevăzute de legislatia in vigoare;

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educatiei in unitatea pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea si calitatea invătămintului din unitatea scolară. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor, prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;

c) elaborează propuneri de imbunătătire a calitătii educatiei;

d)metodele si instrumentele de evaluare a rezultatelor scolare,nivelul exigentelor,volumul sarcinilor de

invatare,al temelor pentru acasa se stabilesc la nivelul fiecarei catedre si devin operationale numai dupa aprobarea acestora de catre seful de catedra.

 

Art.33.Elevii care absenteaza de la cursuri vor fi evaluati din materia parcursa,dupa reluarea activitatii

scolare,pe baza unui program stabilit de profesor si cunoscut de elevi.

 

Art.34.a)Situatia scolara semestriala si anuala a elevilor se finalizeaza in ultima ora de curs si se aduce la cunostinta elevilor,iar a elevilor corigenti sau cu nota scazuta la purta re se comunica parintilor in primele 7 zile dupa incheierea cursurilor

b) in invătămintul primar, repetentia apare numai după finalizarea ciclului de achizitii fundamentale (clasa a II-a). Elevii care, la incheierea clasei I, se găsesc in situatia de la a liniatul 1, vor rămine in colectivele in care au invătat in clasa I si vor intra intr-un program de remediere/recuperare scolară, realizat de invătătorul clasei, impreună cu un specialist de la Centrul Judetean de Asistentă Psihopedagogică

 

Art.35. a) Elevii declarati repetenti se pot inscrie in anul scolar următor in clasa pe care o repetă, la aceeasi unitate de invătămint sau la alta, in limita efectivului de 30 de elevi/clasă.

b) Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din invătămintul obligatoriu, depăsind cu mai mult de doi ani virsta clasei respective, se află in situatia de abandon scolar. Elevul aflat in situatia de abandon scolar poate fi inscris, la cerere, in forme de invătămint seral, cu frecventă redusă sau la distantă, pentru care se constituie formatiuni aparte.

c)Tinerii care au depăsit virsta scolară cu mai mult de 4 ani isi pot completa educatia de bază, prin parcurgerea unor programe de tip iA doua sansăi, conform metodologiei Ministerului Educatiei  Cercetării si Tineretului..

 

CAPITOLUL VI

PĂRINŢII

 

Art.36. a) Părintii/tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de invătămint, in vederea realizării obiectivelor educationale.

b) Părintii/tutorii legali au obligatia ca, cel putin o dată pe lună, să ia legătura cu invătătorul/dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor.

c) Părintele, tutorele legal instituit sau sustinătorul legal sunt obligati, conform legii, să asigure frecventa scolară a elevului in invătămintul obligatoriu.

 

Consiliul reprezentativ al părintilor / Asociatia de părinti

 

Art. 37. La nivelul unitătii de invătămint functionează Consiliul reprezentativ al părintilor.

 

Art.38 a) Consiliul reprezentativ al părintilor din unitatea de invătămint este compus din presedintii comitetelor de părinti ai fiecărei clase.

b) Consiliul reprezentativ al părintilor isi desemnează reprezentantii săi in organismele de conducere ale scolii.

 

Art.39. a) Consiliul reprezentativ al părintilor poate decide constituirea sa in asociatie cu personalitate juridică, conform reglementărilor in vigoare si functionează in conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul asociatiei.

 

Art.40. Comitetele de părinti ale claselor /Consiliul reprezentativ al părintilor/Asocia tia de părinti pot atrage resurse financiare extrabugetare, constind in contributii, donatii, sponsorizări etc., venite din partea unor

persoane fizice sau juridice din tară si străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea si intretinerea pat rimoniului unitătii de invătămint, a bazei materiale si sportive;

b) acordarea de premii si de burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activităti extrascolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor c are provin din familii cu situatie materială precară;

e) alte activităti care privesc bunul mers al unitătii de invătămint sau care sunt aprobate de adunarea generală a părintilor.

Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

Fondurile colectate se cheltuiesc prin decizia organizatiilor părintilor, din proprie initiativă, sau in urma consultării consiliului de administratie al unitătii de invătămint.

 

Art. 41Adunarea generală a asociatiei părintilor din unitatea de invătămint stabileste suma de bani care poate să se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al părintilor si care să fie folosită pentru situatii urgente, la solicitarea consiliului de administratie al unitătii de invătămint..

 

CAPITOLUL VII

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 

Art.42 Cadrele didactice au obligatia de a participa la programe de formare continuă, in conformitate cu specificul activitătii

1) Cadrele didactice trebuie să aibă o tinută morală demnă, in concordantă cu valorile educationale pe care le transmite elevilor, o vestimentatie decentă si un comportament responsabil.

2) Cadrele didactice au obligatia să sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistentă socială/educatională specializată, Directia de protectie a copilului, in legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică si psihică a elevului/copilului.

3) Cadrele didactice trebuie să dovedească respect si consideratie in relatiile cu elevii,

părintii/reprezentantii legali ai acestora.

4) Cadrelor didactice le este interzis să desfăsoare actiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viata intimă, privată si familială a acestuia.

5) Cadrelor didactice le este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum si agresarea verbală sau fizică a elevilor si/sau a colegilor.

6) Se interzice personalului didactic să conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasă de obtinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părintii/ aparti nătorii/reprezentantii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sanctionează cu excluderea din invătămint.

7) Personalul didactic si nedidactic este obligat să prezinte periodic conform legii, rezultatele analizelor medicale.

8)Prezenta cadrelor didactice in scoala se va face la 7,20/ 13,05

9)Vor respecta intocmai durata orelor de curs precum si a pauzelor

10)Vor semna condica, consemnand tema activitatii

11)vor lua masuri de instruire privind respectarea normelor de securitate si de protectie a muncii

12) Cadrele didactice care organizeaza activitati extrascolare raspund de modul de desfasurare si de securitatea elevilor

13)Nu vor folosi in interes personal pentru diferite servicii, in timpul activitatilor scolare elevii sau personalul de serviciu

14)invoirea pentru o ora sau o zi se poate face  de catre directiune cu conditia ca cel care solicita in scris sa-si asigure inlocuitor la ore

15)Organizeaza procesul instructive- educativ selectand judicious materialele si mijloacele didactice

16) Evalueaza ritmic nivelul de pregatire al elevului pe nivele de dificultate

17) in cazul corigentilor mediteaza elevii in vacanta cel putin 5 zile

18) Pentru copiii cu CES diagnosticate adapteaza curriculumul

19) Ofera consultatii elevilor pentru pregatirea examenelor sau pentru performanta

20) nu dau elevii afara de la ora

21) participa la actiuni extrascolare

22) Pregatesc din timp toate materialele didactice

23)Iau din timp catalogul pentru a evita trimiterea elevilor dupa acesta

24)Sa cunoasca sis a respecte Legile statului, cele cu privire la apararea sanatatii, NTSM, cele de prevenire a incendiilor, de protectie civila si a mediului, ROFUIP

25) Sa respecte orarul serviciului pe scoala

26) sa prelucreze cu elevii ROI si ROFUIP

27)Au obligatia de a păstra ordine si curătenie in incinta scolii (cancelarie, birouri, laboratoare, clase, holuri, curtea scolii). Cei care nu respectă vor face curătenie in scoală.

28) Profesorii au datoria de a păstra confidentialitatea cu privire la cele ce se intimplă si ce se discută  in scoală.

29)in cazul imbolnăvirii cadrelor didactice, acestea vor anunta scoala in termen de 2 ore de la inceputul cursurilor

30)Telefonul scolii nu se foloseste in scopuri personale.

31)Nerespectarea sarcinilor revenite profesorului de serviciu se va sanctiona cu scaderea unui  punct/ abatere din punctajul pentru calificativul annual

32)Elevii nu vor fi invoiti in timpul orei de cadrul didactic decit in cazuri extreme.

33)intreg personalul poate fuma doar in locul special amenajat in curtea scolii. incălcarea acestei prevederi duce la sanctiune cu observatie, iar repetarea ei la mustrare.

 

34)Certificatele medicale ale profesorilor vor fi aduse in cel mult 24 de ore de la intoarcerea in activitate. intirzierea duce la tăierea zilelor absentate.

35)invoirea cadrelor didactice se va acorda in următoarele conditii: cerere scrisă in care se prezintă orarul cu profesorii suplinitori care si-au dat acordul prin semnătură.

36)Orice intirziere  care nu are un motiv intemeiat a cadrelor didactice este sanctionată cu tăierea orei

37)Profesorilor le este interzis să dea afară de la ore elevii indisciplinati. in caz de indisciplină se notează cu creionul in rubrica de purtare -1p si semnătura. Dacă este o situatie gravă se face referat la comisia de disciplină.

38)in cancelarie cadrele didactice vor avea un comportament civilizat.

39)Materialele didactice folosite la oră nu vor fi lăsate in cancelarie după terminarea orelor de curs.

40)Multiplicatorul va fi folosit doar pentru scopuri didactice fără a face vreun abuz. Hirtia si cartusul pentru multiplicatorul din cancelarie vor fi asigurate prin rotatie de clase. (1.a V-a si a VI-a; 2. a VII-a si a VIII-a; 3. liceu).

41)Accesul la CDI si in multimedia se face cu programare făcută de cadrul didactic, cel putin cu o zi inainte. La sfirsitul orelor sălile se lasă in ordine si cadrul didactic consemnează in registru activitatea desfăsurată

42)Alimentele din programul iCornul si laptelei se distribuie de administrator invătătorului/dirigintelui pe bază de semnătură.

43)Navetistii vor depune decontul pină la data de 5 ale fiecărei luni, astfel: referat, delegatie, bon de benzină/bilete. Cine nu depune la termen rămine fără decontare pentru luna respectivă.

44)Daca elevii claselor I-IV vin la sala de sport vor fi condusi pana la liceu de catre invatator, iar la intoarcere profesorul de ed. fizica ii va insoti pana la Scoala mica

45)Intreg personalul pastreaza si consuma alimente doar in oficiu.

46)Este interzis intregului personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic de a consuma băuturi alcoolice in incinta scolii. Găsirea in stare de ebrietate in timpul programului de lucru duce la desfacerea contractului de muncă.

 

 

 

 Art.43.

1)      Compartimentul de secretariat, contabilitate, administratie, biblioteca este subordonat directorului unitătii de invătămint.

2)      Secretariatul- functionează pentru elevi, părinti, personalul unitătii de invătămint si

1.      pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.

3)      Secretariatul este deschis 8 ore din  perioada de desfăsurare a orelor de curs.

4)      Secretarul completează fisele matricole, cataloagele dupa examenele de  corigentă si se ocupă de arhivarea tuturor documentelor scolare.

2.      5)Sarcina gestionarii bazei materiale a scolii revine administratorului scolii

5)      Programul personalului de ingrijire,intretinere si paza se stabileste de către administrator, potrivit nevoilor unitătii de invătămint si se aprobă de director.

3.      7)Eventualele distrugeri,deteriorari,sau orice alte daune provocate bunurilor scolii din vina acestor personae se imputa persoanelor vinovate

4.      9) bibliotecarul organizeaza activitatea CDI

5.      Serviciul secretariat si contabilitate se desfăsoară intre orele 8-16, iar accesul publicului este permis intre orele 12-14.

6.      Intreg personalul pastreaza si consuma alimente doar in oficiu.

7.      La serviciul secretariat i contabilitate se vor achita următoarele taxe: )

8.      administratorul stabileste sectoarele de lucru pentru personalul nedidactic

a.       taxă pentru eliberarea unui duplicat de diplomă in valoare de 10 lei

b.      taxă pentru eliberarea  de foaie matricolă in valoare de 5 lei

c.       taxă pentru eliberarea diplomelor ani anteriori in valoare de 10 lei

d.      taxă foaie tipizată cerere eliberare acte in valoare de 1 leu.

9.      Personalul didactic auxiliar si nedidactic va beneficia de o pauză de masă intre orele 10,45-11,00./ 19,00-19,15.

10.  Angajatii fumători beneficiază de i pauze de tigară a 5 minute  in timpul serviciului, depăsirea timpului duce la prelungirea programului de lucru.

11.  intreg personalul poate fuma doar in locul special amenajat in curtea scolii. incălcarea acestei prevederi duce la sanctiune cu observatie, iar repetarea ei la mustrare.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII

ELEVII

 

Art.44. Calitatea de elev se dobindeste in u rma solicitării scrise adresate de părinti sau tutori legali către conducerea scolii.Aceasta calitate se pierde prin absolvire,transfer,abandon.

 

Art45 a) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitătile existente in programul fiecărei unităti de invătămint.

b)Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare oră de curs de către invătător/profesor, care consemnează, in mod obligatoriu, fiecare absentă.

 

Art.46. a) Absentele datorate imbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de fortă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

 

b) Motivarea absentelor se face de către invătător sau diriginte, in ziua prezentării actelor justificative. .-nu mai tarziu de 7 zile de la revenirea la scoala

 

Art.47. a) Elevii se bucură de toate drepturile constitutionale de egalitate in toate drepturile conferite de calitatea de elev si nici o activitate organizată in unitatea de invătămint nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor

 

Art.48 a) Elevii beneficiază de invătămint gratuit.

b) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar , acordate de stat,bănci, in conditiile legii.,sau din surse extrabugetare, cu precădere pe elevii care obtin performante, rezultate foarte bune la invătătură sau la activităti artistice si sportive, precum si pe cei cu situatie materială precară.

 

Art.49 in timpul scolarizării, elevii beneficiază de asistentă psihopedagogică si medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preturi reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural -sportive si la transportul in comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.

 

Art.50. Elevii din invatamantul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare.

 

Art.51. Elevii au dreptul să participe la activitătile extrascolare precum si la cele care se desfăsoară in palatele si in cluburile elevilor, in bazele sportive si de agrement, in tabere, in cluburile si in asociatiile sportive.

 

Art.52 Elevii au datoria:

-          de a frecventa cursurile,

-          de a se pregăti la fiecare disciplină de studio

-          de a isi insusi cunostintele prevăzute de programele scolare.

-          Să manifeste o atitudine cuviincioasă fată de intregul personal al scolii atit in scoală cit si in afara ei

-          Să aibă o comportare colegială fată de toti elevii scolii fără deosebire de nationalitate, sex, religie, virstă

-          Să indeplinească toate atributiile cele revin conform ROFIPS

-          Să aibă asupra lor manualele scolare, caietele si rechizitele necesare

-          Să utilizeze cu grijă manualele si să le restituie in stare bună

-          Să aibă o tinută decentă si curată, care să aibă ca semn distinctiv vesta reprezentativă;

-          Să circule pe partea dreaptă a coridorului respectind căile de access să nu alerge in clase si pe coridoare;

-          Să se pregătească pentru lectia următoare in liniste după ce s-a sunat de intrare

-          Să se ridice in picioare si să salute la intrarea in clasă a profesorului

-          Să păstreze ordinea si disciplina in timpul orei

-          Să păstreze curătenia in incinta scolii, inclusiv la toaletă,  si să lase in ordine sala de clasă la plecare

-          Să răspundă de deteriorarea sau disparitia unor obiecte, suportind cheltuielile pentru reparatii sau inlocuire. in cazul in care vinovatul nu se cunoaste, răspunderea materială devine colectivă..

-          Să folosească materialul didactic numai cu aprobarea profesorului

-          Să isi scrie numele pe o etichetă lipită pe bancă si scaun.

-          Intrarea si iesirea elevilor se face numai prin poarta din curte. Accesul la bibliotecă, laboratorul de informatică, cabinet multimedia se face exlusiv prin usa din curte. Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine observatie la

 

Art.53. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată si o tinută decentă, atit in unitatea de invătămint, cit si in afara ei.

 

Art. 54 Au obligatia de a păstra ordine si curătenie in incinta scolii ( laboratoare, clase, holuri, curtea scolii). Cei care nu respectă vor face curătenie in scoală. Elevii care distrug, aruncă alimentele vor fi sanctionati,  prin efectuarea curăteniei in clasă si holuri (măturat si spălat).

 

 

 

Art.55. Este interzis elevilor:

a) să distrugă documente scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unitătii de invătămint;

c) să aducă si să difuzeze, in unitatea de invătămint, materiale care, prin continutul lor, atentează la independenta, suveranitatea si integritatea natională a tării, care cultivă violenta si intoleranta;

d) să organizeze si să participe la actiuni de protest, care afectează desfăsurarea activitătii de invătămint sau care afectează frecventa la cursuri a elevilor;

e) să blocheze căile de acces in spatiile de invătămint;

f) să detină si să consume, in perimetrul unitătii de invătăm Este interzis elevilor consumul de alcool, droguri, tigări in incinta scolii (holuri, clase, curte, toalete). Elevii surprinsi vor fi sanctionati cu eliminare pe trei zile, timp in care vor face curătenie in scoală. Sanctiunea va fi trecută in catalog si registrul matricol.

int si in afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice si tigări si să participe la jocuri de noroc;

g) să introducă, in perimetrul unitătii de invătămint, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum munitie, petarde, pocnitori etc., care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizică si psihică a colectivului de elevi si a personalului unitătii de invătămint;

h) să posede si să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

i) să utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor;

j) să lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitătii de invătămint;

k) să aibă tinută, comportamente si atitudini ostentative si provocatoare;

l) să aducă jigniri si să manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fată de colegi si fată de personalul unitătii de invătămint.

m). să se joace cu mingea in clasă

n) să  arunce obiecte pe fereastră

o) să se aplece pe fereastră

p) să aducă in scoală telefoane mobile, MP3 playere, aparatură audio-video, se confiscă si se returnează părintilor

r) Este interzisă aducerea de persoane străine in scoală

s) in timpul orelor de curs,  trebuie să inchidă telefoanele mobile. incălcarea acestei prevederi duce la confiscarea telefoanelor. Doar părintii pot recupera telefonul de la diriginti.

s) Este interzisă aducerea la scoală a căstilor, folosirea acestora in timpul orelor duce la confiscarea lor definitivă.

 

Art.56. Elevii au obligatia să poarte asupra lor carnetul de elev, să -l prezinte profesorilor/invătătorilor pentru consemnarea notelor, precum si părintilor, pentru informare in legătură cu situatia scolară.

 

Art.57. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele scolare primite gratuit si să le restituie in stare bună, la sfirsitul anului scolar.

 

 Art 58 Adeverintele medicale ale elevilor se predau in ziua revenirii la scoală. intirzierea se sanctionează prin nemotivarea absentelor

Art. 58. Elevii scutiti de orele de sport vor asista la ora in sala sau pe teren,nu parasesc incinta scolii, unul ramanand in clasa de serviciu.

 

 Art 59 Elevii care intirzie  la ore vor fi primiti la oră si sanctionati cu absentă.

Art.60. Elevii vor fi invoiti doar de părinti personal sau telefonic cu aprobarea dirigintelui, cu bilet de voie.

 

Art.60 Elevii care săvirsesc fapte care aduc atingere legilor in vigoare, prezentului regulamentvor fi sanctionati in functie de gravitatea faptelor cu:

a) observatia individuală;

b) mustrare in fata clasei si/ sau in fata consiliului clase i/ consiliului profesoral;

c) mustrare scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 -5 zile;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeasi scoală;

g) mutarea disciplinară la o altă unita te de invătămint, cu acceptul conducerii unitătii primitoare;

 

Art.61. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sanctiune mentionată si dă dovadă de un

comportament ireprosabil pe o perioadă de cel putin 8 săptămini de scoală pină la incheie rea semestrului/anului scolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sanctiunii, se poate anula.

 

Art.62. Pentru 10 absente nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe seme stru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu cite un punct.

 

Art.63. a) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitătii de invătămint , a manualelor scolare plătesc toate lucrările necesare reparatiilor sau suportă toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate si a manualelor distruse

b) in cazul in care vinovatul nu se cunoaste, răspunderea materială devine colectivă, revenind intregii clase.

c)Distrugerile din clase se anuntă zilnic la cancelarie (diriginte/profesor de serviciu) de către elevul de serviciu/seful clasei.

 

 

Art.64. Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua, in mod exceptional, in următoarele situatii:

a) la schimbarea domiciliului părintilor intr -o altă localitate;

b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medical e efectuate de Directia de Sănătate Publică;

c) la / de la invătămintul de artă sau sportiv;

 

ELEVUL DE SERVICIU PE SCOALA

-          isi desfasoara activitatea intre orele 7,15-13 sau 13- 18,45

-          supravegheaza intrarea si iesirea elevilor in scoala

-          legitimeaza persoanele straine care intra in scoala, intreaba motivul vizitei

-          permite iesirea elevilor din scoalainainte de terminarea cursurilor numai pe baza biletelor de voie semnate de diriginte

-          colaboreaza cu profesorul de serviciu in vederea asigurarii si pastrarii ordinii in scoala

-          suna conform orarului stabilitit

-          nu paraseste postul de supraveghere- usa principala

 

CAPITOLUL IX

 

 

DISPOZITII FINALE

Art.62.Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobarii lui in Consiliul profesoral al Liceului Teoretic Periam.

 

 Art.63.Prezentul regulament se aplica coroborat cu R.O.F.U.I.P. aprobat prin ordin M.Ed.C.T

 

Aprobat in sedinta Consiliului profesoral din data de 1.10.2010

  

Recent Posts: