Anunt concurs contabil

Nr. 2825 din 16.08.2017
 
ANUNȚ
 
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru  aprobarea Regulemntului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat și completat de Hotărârea Guvernului nr.1027/2014
 
LICEUL TEORETIC COMUNA PERIAM
organizează în data de 30.08.2017, începînd cu ora 9,00, concurs pentru ocuparea  
unui post contractual vacant de contabil șef, pe perioadă nedeterminată
 
Condiții generale de participare la concurs:
 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii  Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


 
 
Condiții specific de participare la concurs
·         Studii superioare de specialitate
·         Dovada deținerii cerificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (certificat SEC)
·         Vechime minim 3 ani in specializare Finanțe sau Contabilitate
·         Vechime  minim 5 ani în  celelalte specializări
·         Cunoștințe de operare pe calculator
 
Concursul constă într-o probă scrisă și interviu și se va organiza la sediul Liceului Teoretic comuna Periam, strada Magnoliei nr.2, județul Timiș, astfel
-          proba scrisă : 30.08.2017 , ora 9,00
-          proba de interviu: 31.08.2017, ora 13,00
 
Dosarele de concurs se  vor depune până la data de 25.08.2017, în intervalul orar 09:00 – 12:00 la sediul secretariatul Liceului Teoretic, comuna  PERIAM, str.Magnoliei, nr.2, judeţul Timiş.
 
Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu următoarele acte:


  1.  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau  instituției publice organizatoare
  2. copia  actului  de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul stidiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pe care  candidează;
  6. adeverință  medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae

 
 Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor  cu acestea.
 
 Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit  de Ministerul Sănătății.
 
În cee ace privește cazierul judiciar, candidatul declarant admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pe care  candidează, are obligația de a complete dosarul de concurs cu cazierul judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului .
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei  de concurs.
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea prin concurs a postului vacant
de contabil sef  treapta  PROFESIONALA  I /Studii superioare
 
 
1.      Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
2.      Legea nr. 1/2011 –Legea Educatiei Nationale cu modificarile si completarile
ulterioare ;
3.      Legea bugetului de stat pe anul 2017- legea nr.6/2017
4.      Legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2017
5.      Legea 53 /2003 –Codul  Muncii  cu modificarile si completarile ulterioare ;
6.      Legea nr.571/2003- Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
7.      Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
8.      HG nr.935 pentru modificarea și completarea HG.582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.3(1) alin.(2), (3) și (8), art. 3(3) și 3(4) din OUG.nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016
9.      Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de  natura activelor , datoriilor și capitalurilor;
10.  Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
11.  Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile și completările ulterioare
12.  Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătura cu gestionnarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;
13.  Hotărârea nr.2139/30.11.2004, actualizată, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulteriare;
14.  H.G.nr. 72/2013 privind  aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, cu modificarile și completările ulterioare
15.  Ordonanța guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar-preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
16.  Ordinul nr.1139/2015 privind modificarea și completarea ordinului ministrului finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
17.  Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările ulterioare ;
18.  Hotărârea de guvern nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
19.  Ordinul ministrului finanțelor nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabila a institutiilor publice; Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările , cu modificările și completările ulterioare
20.  Legea 98/19 mai 2016 privin achizițiile publice
21.  Hotărârea guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
22.  OUG NR.71/2009 cu toate modificările și completările ulterioare, privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
23.  HG. Nr.1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților publice pe perioada delegării,detasării în altă localitate, precum și  în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului .
24.  Ordonanța nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
25.  Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea operatiunilor de casa;
26.  Ordinul  ministrului finanțelor publice nr.2021/2013 pentru modificarea si completarea  Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabila a institutiilor publice; Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin O.M.F.P. nr.1917/2005;
27.  Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
28.  Hotărârea Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor motodologice de aplicare a Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
29.  Ordinul nr.720/2014 privind aprobarea Normelor metodologie privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice, cu modificările și completările ulterioare;
30.  HG. nr. 569 din 15 iulie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat
31.  O.M.F.P. nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlulului    intern/managerial al entităţilor publice cu modificările și completările ulterioare;
32.  HG.nr.286/2011, modificată și completată de H.G nr.1027/2014 și prin H.G. nr.427/2015, pentru  aprobarea Regulemntului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
TEMATICĂ:
-          Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;
-          Inventarierea patrimoniului
-          Reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
-          Finațarea cheltuielilor instituțiilor publice;
-          Exercitarea controlului financiar preventiv la instituțiile publice;
-          Contractele de achiziții publice;
 
-          Structura bugetului în instituțiile publice;
-          Finațarea și patrimoniul instituției conform Legii educașiei naționale nr.1/2011
-          Registrele de contabilitate
-          Utilizarea aplicației informatice- Noțiuni avansate în utilizarea PC și aplicații specifice domeniului financiar –contabil la nivelul instituției publice;
-          Elementele sistemului de salarizare, conform legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si a celei privind salarizarea în învățământ;
-          Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata  cheltuielilor instituțiilor  publice, organizare, evidența și raportare angajamente bugetare .
 
Probele de concurs:
a)      Selecția dosarelor
b)      Proba scrisă
c)      Interviu
Calendarul desfășurării concursului


Nr.crt
ACTIVITĂȚI DATA/ORA
1 Publicarea anunțului 26.07.2017
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la secretariatul unității In termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului in Mnitorul Oficial, între orele 9-12
3 Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.08.2017
4 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 25.08.2017
5 Depunerea contestațiilor 28.08.2017 până la ora 13,00
6 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind selecția dosarelor 29.08.2017
7 Susținerea probei scrise 30.08.2017 ora 9,00
8 Afișarea rezultatelor in urma probei scrise 31.08.2017 ora 12,00
9 Susținerea interviului 31.08.2017 ora 13,00
10 Depunere contestații 01.09.2017 pînă la ora 16,00
11 Afișarea rezultatelor după contestații 04.09.2017 ora 10,00
12 Afișarea rezultatelor finale 04.09.2017  ora 12:00

 
Relații suplimentare la tel: 0256375024  de luni până vineri între orele 8:00-16:00 la secretariatul liceului.
DIRECTOR,
PROF. Viorica UȘVAT

By Filip Mihai-Valentin Last updated: 16 August 2017, 21:45

Recent Posts: